TEN COMMANDMENTS
Hebrew Transliterated
Exodus 20:1–17
1. Wayªdabeer 'Elohiym 'eet kaal-hadªbaariym haa'eeleh lee'mor
2. 'Aanokiy Yahveh 'Eloheykaa 'ªsher howtsee'tiykaa mee'erets Mitsrayim mibeeyt `ªbaadiym
3. Lo' yihªyeh-lªkaa 'ªlohiym 'ªcheeriym `al-paanaaya
4. Lo' ta`ªseh-lªkaa pecel wªkaal-tªmuwnaah 'ªsher bashaamayim mima`al wa'ªsher baa'aarets mitachat wa'ªsher bamayim mitachat laa'aarets
5. Lo'-tishtachweh laahem wªlo' taa`aabªdeem Kiy 'aanokiy Yahveh 'Eloheykaa 'El qanaa' poqeed `ªwon 'aabot `al-baaniym `al-shileeshiym wª`al-ribee`iym lªsonª'aay
6. wª`oseh checed la'ªlaapiym lª'ohªbay uwlshomªreey mitswotaay
7. Lo' tisaa' 'et-sheem-Yahveh 'Eloheykaa lashaaw' Kiy lo' yªnaqeh Yahveh 'eet 'ªsher- yisaa' 'et-shªmow lashaaw'
8. Zaakowr 'et-yowm hashabaat lªqadªshow
9. Sheeshet yaamiym ta`ªbod wª`aasiytaa kaal-mªla'ktekaa
10. Wªyowm hashªbiy`iy shabaat la-Yahveh 'Eloheykaa Lo'-ta`ªseh kaal-mªlaa'kaah--'ataah uwbinkaa-uwbitekaa `abdªkaa wa'ªmaatªkaa uwbhemtekaa wªgeerªkaa 'ªsher bish`aareykaa
11. Kiy sheeshet-yaamiym `aasaah Yahveh 'et-hashaamayim wª'et-haa'aarets 'et-hayaam wª'et-kaal-'ªsher-baam wayaanach bayowm hashªbiy`iy `Al-keen beerak Yahveh 'et-yowm hashabaat wayªqadªsheehuw
12. Kabeed 'et-'aabiykaa wª'et-'imekaa lªma`an ya'ªrikuwn yaameykaa `al haa'ªdaamaah 'ªsher-Yahveh 'Eloheykaa noteen laak
13. Lo' tirtsaach
14. Lo' tin'aap
15. Lo' tignob
16. Lo'-ta`ªneh bªree`ªkaa `eed shaaqer
17. Lo' tachmod beeyt ree`ekaa Lo'-tachmod 'eeshet ree`ekaa wª`abdow wa'ªmaatow wªshowrow wachªmorow wªkol 'ªsher lªree`ekaa
THIN LINE BAR

The Ten Commandments Are Found in Exodus 20:1–17
Click on Any of The Links Below And Read
Exodus 20:1–17 in The Different Bible Versions.

[Cover Page]

[ASV] [BBE] [CJB] [DBY] [FFT] HTL ] [ICB] [JMT]
[KJV] [LAT] [LSG] [LUT] [LXX] [NAB] [NAS]
[NIV] [NKJ] [RSV] [RV9] [TLB] [YLT]

Back to Short Studies
CLICK HERE TO GO HOME
STUDENT'S OF GOD'S WORD BANNER 17kb
©  www.TheRain.org
                                                                              website security